Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschappen Sola B.V. “KvK 30090421” en Sola Airline Cutlery B.V. “KvK 30129126”, te Zeist

Artikel 1 DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden worden onder “verkoopster” de besloten vennootschap Sola B.V. of de besloten vennootschap Sola Airline Cutlery B.V., beide statutair gevestigd te Zeist, bedoeld, onder “koper” de afnemer van producten (van verkoopster) en/of de opdrachtgever (aan verkoopster) tot de verkoop en levering van producten, mede daaronder begrepen het verrichten van diensten en werkzaamheden (door verkoopster verricht in opdracht van koper), onder “overeenkomst” de overeenkomst tussen verkoopster en koper betreffende de koop, verkoop en levering van producten en/of het verrichten van diensten en werkzaamheden, in de meest algemene zin van het woord, en onder “producten” alle door verkoopster in de handel gebrachte producten.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

 • Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten met verkoopster en alle offertes van verkoopster tot levering en/of reparatie van de producten, alsmede op het verrichten van diensten en werkzaamheden, in de meest algemene zin van het woord, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen.
  • Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden, dan wel van een met inachtneming van deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst, niet (rechts)geldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de niet (rechts)geldige bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de niet (rechts)geldige bepaling volgt.
  • Indien de rechter in een procedure vaststelt dat een beding c.q. bedingen in deze algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is c.q. zijn, gaat koper reeds nu voor alsdan er mee akkoord dat de desbetreffende bepaling(en) wordt/worden ge­converteerd in een rechtens (wel) aanvaarbare bepaling(en).
  • In het geval deze algemene voorwaarden en een met verkoopster gesloten overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.

Artikel 2a “BATTLE OF FORMS”

2a.1     Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele algemene voorwaarden van koper, hoe ook genaamd, indien en voor zover deze niet expliciet en schriftelijk door verkoopster zijn aanvaard. Een verwijzing door koper naar eigen inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden, wordt door verkoopster niet aanvaard.

Artikel 3 WIJZIGINGEN

 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of wijzigingen van en aanvullingen op een overeenkomst, zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk tussen verkoopster en koper zijn overeengekomen; zij gelden slechts voor het ene specifieke geval waarop de afwijking betrekking heeft. Met betrekking tot de overige gevallen blijven deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

Artikel 4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Verkoopster behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, voor op de bij de offerte verstrekte en/of getoonde modellen, afbeeldingen en maten en/of andere bij de offerte verstrekte en/of getoonde ontwerpen, tekeningen en/of offertes, in de meest algemene zin van het woord. Hetzelfde geldt voor alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op het product en eventuele verpakkingen en/of geldend gemaakt kunnen worden en/of in verband met het product en de eventuele verpakkingen verkregen kunnen worden.
  • De bij de offerte verstrekte en/of getoonde modellen, afbeeldingen en maten en/of andere bij de offerte verstrekte en/of getoonde ontwerpen, tekeningen en/of offertes, in de meest algemene zin van het woord, zijn en blijven eigendom van verkoopster.
  • Zonder schriftelijke toestemming van verkoopster mogen de door haar voor of bij de offerte verstrekte en/of getoonde modellen, afbeeldingen en maten en/of andere bij de offerte verstrekte en/of getoonde ontwerpen, tekeningen en/of offertes dan wel eventuele verpakkingen, niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of gebruikt worden, voor referentie of reclamedoeleinden, noch op andere wijze worden gebruikt.
  • Bij iedere overtreding van hetgeen in het vorige lid is bepaald, is koper jegens verkoopster een boete van € 5.000,– voor elke dag dat de overtreding voortduurt verschuldigd, zulks tot een maximum van € 50.000,– voor de duur van de overtreding. Een en ander laat het recht van verkoopster om volledige vergoeding van alle hierdoor geleden en te lijden schade (inclusief kosten en interessen) te vorderen , onverlet.
  • Door een (schade)betaling als omschreven in het vorige lid, gaan de eigendom en de intellectuele eigendomsrechten niet op koper over, noch wordt terzake een licentie aan koper verstrekt.

Artikel 5 OFFERTES

 • Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting en andere toeslagen, en gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden, tenzij schriftelijk anders geoffreerd.
  • Alle door verkoopster gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen. Dit kan tevens indien de offertes een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij binden verkoopster niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
  • Modellen, afbeeldingen en maten, die bij offertes getoond, bijgevoegd of meegedeeld zijn, geven een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen en/of te leveren diensten c.q. werkzaamheden, dan wel de beoogde reparaties en/of wijzigingen. Bedoelde informatie maakt geen deel uit van een overeenkomst tussen verkoopster en koper en er kunnen geen rechten door koper aan worden ontleend.
  • Verkoopster behoudt zich het recht voor tot het aanbrengen van kleine wijzigingen in haar producten en diensten c.q. werkzaamheden, voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in de essentie van hetgeen tussen partijen is overeengekomen wordt gebracht, zonder dat verkoopster tot betaling van enige vergoeding kan worden gehouden, noch geven deze omstandigheden aan koper het recht om zijn verplichtingen onder een overeenkomst op te schorten, waaronder de betalingsverplichting en de verplichting om de producten (tijdig) in ontvangst te nemen c.q. verkoopster in de gelegenheid te stellen met de uitvoering van de diensten c.q. werkzaamheden aan te vangen.
  • Onder de essentie van hetgeen overeengekomen is, wordt met name verstaan de technische en esthetische uitvoering van de producten.
  • Indien er tussen verkoopster en koper geen overeenkomst tot stand is gekomen, heeft verkoopster het recht van koper te eisen dat koper, binnen zeven (7) dagen nadat duidelijk is geworden dat koper niet tot koop overgaat, de offerte aan verkoopster retour doet toekomen, compleet met de bij de offerte verstrekte en/of getoonde modellen, afbeeldingen en maten en/of andere bij de offerte verstrekte en/of getoonde ontwerpen, tekeningen en/of offertes in de meest algemene zin van het woord.
  • De geoffreerde prijzen zijn de prijzen geldende op de dag van uitbrenging van de offerte. Alle na die dag optredende prijswijzigingen, uit welken hoofde dan ook, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van materiaalprijzen, of andere kostenfactoren, de prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, de kosten van elektriciteitsverbruik, van onderdelen, welke verkoopster van derden betrekt, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachten of assurantiekosten, waaronder begrepen prijsstijgingen van materialen en onderdelen als gevolg van waardevermindering/vermeerdering van de EURO of andere munteenheid, of indien door enige andere omstandigheid de grondslag van verkoopsters prijsberekening zich wijzigt, kunnen door verkoopster in alle redelijkheid en zulks te harer beoordeling, in beginsel aan koper worden doorberekend.
  • Indien koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Artikel 6 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET PRODUCT/DE DIENST

 • Verkoopster is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het door haar ter verkoop aangebodene product dan wel de uitvoering van de aangeboden diensten c.q. werkzaamheden.
  • Verkoopster aanvaardt bij offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens koper door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificaties van afmetingen, maten en materialen. Hetzelfde geldt voor de door of namens koper door derden – in het kader van de uitvoering door verkoopster van de diensten c.q. werkzaamheden – verrichte diensten c.q. werkzaamheden.
  • Verkoopster aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen c.q. informatie, die de koper zelf ter beschikking stelt en/of door koper bij de uitvoering van de diensten c.q. werkzaamheden ingezette medewerkers.

Artikel 7 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

 • De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke dan wel mondelinge mededeling van koper aan verkoopster, of aan een rechtmatig door verkoopster aangestelde vertegenwoordiger, dat koper tot koop van het desbetreffende product (of dienst), in de meest brede zin van het woord, wenst over te gaan.
  • Orders door vertegenwoordigers opgenomen, dan wel reparatie en/of veranderingsopdrachten door hen aangenomen, zijn voor verkoopster bindend, met dien verstande, dat verkoopster het recht heeft binnen vijf (5) werkdagen aan koper schriftelijk te kennen te geven, dat zij de order, dan wel de opdracht, niet, dan wel niet ongewijzigd kan uitvoeren.
  • Indien de ongewijzigde uitvoeringen van een via een vertegenwoordiger ontvangen order of opdracht onmogelijk is door omstandigheden, waarvan de vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, geldt de order of opdracht als geannuleerd, tenzij verkoopster en koper alsnog tot overeenstemming komen.
  • Wijzigingen en annuleringen van gedane bestellingen en gegeven opdrachten, door wie ook gedaan, zijn pas van kracht na schriftelijke akkoordverklaring van de zijde van verkoopster.

Artikel 8 BEËINDIGING

 • Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze algemene voorwaarden met verkoopster gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van beslaglegging, van aanvraag tot surséance van betaling, faillietverklaring of liquidatie van (de onderneming van) koper, of van diens onbekwaam worden of overlijden, is verkoopster gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen, en het door haar geleverde, voorzover nog niet is betaald, terug te nemen, onverminderd haar recht op (schade)vergoeding van eventueel verlies uit hoofde van winstderving en andere schade, die door het een en ander mocht zijn ontstaan.
  • In deze gevallen is iedere vordering welke verkoopster ten last van koper heeft, direct opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling vereist is.
  • Orders kunnen – behoudens goedkeuring zijdens verkoopster – niet worden geannuleerd door koper. Weigert laatstgenoemde door hem gekochte goederen te ontvangen c.q. verkoopster in de gelegenheid te stellen met de diensten c.q. werkzaamheden aan te vangen dan is koper in verzuim en zal verkoopster het recht hebben op voet van het in artikel 17 (“Verzuim”) bepaalde, de overeenkomst te ontbinden of nakoming te eisen, alsmede volledige vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen.
  • Evenzeer kunnen opdrachten tot het verrichten van reparaties en /of aanbrengen van veranderingen, niet worden geannuleerd door koper. Weigert laatstgenoemde de in zijn opdracht bewerkte zaken te ontvangen, dan zal verkoopster het recht hebben de bewerkte zaken onder zich te houden en naar haar eigen keuze nakoming, dan wel ontbinding van de overeenkomst te eisen, met volledige vergoeding van kosten, schaden en interessen conform het in artikel 17 (“Verzuim”) bepaalde, voor al hetgeen zij allereerst verhaal zal mogen nemen op de door haar teruggehouden c.q. door haar bewerkte  zaken.

Artikel 9 LEVERTIJD

 • De levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van verkoopster.
  • Koper is verplicht alle gegevens, waarvan verkoopster aangeeft dat deze nodig zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig ter kennis te brengen van verkoopster. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van zulke informatie, ook indien deze via of van derden afkomstig is, en staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekt.
  • De opgegeven levertijd, reparatieduur, dan wel de uitvoeringstermijn met betrekking tot de te leveren diensten c.q. werkzaamheden geldt slechts bij benadering en is nimmer fataal. Levering zal geschieden op de overeengekomen plaats en tegen de overeengekomen condities.
  • Levertijdsoverschrijding kan voor koper in beginsel geen grond opleveren voor boete en/of schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst. Koper
   kan na een levertijdsoverschrijding van minimaal twaalf (12) weken verkoopster schriftelijk bij aangetekend schrijven in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Indien alsnog niet binnen de gestelde termijn wordt geleverd, heeft koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij verkoopster in overmacht verkeert. Koper heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete en/of schadevergoeding.

Artikel 10 UITVOERING VAN HET WERK

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is koper, ingeval verkoopster de door koper gekochte producten feitelijk in het bezit dient te stellen c.q. feitelijk ter hand dient te stellen, op straffe van vergoeding van schade, kosten en interessen, verplicht zorg te dragen, dat de plaats waar de desbetreffende door koper gekochte producten feitelijk in het bezit gesteld dienen te worden c.q. ter hand dienen worden gesteld, of waar de aflevering (elders) dient te geschieden zodanig is, dat beschadiging, in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding, niet zal kunnen plaatsvinden. Ingeval van het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden is koper op straffe van vergoeding van schade, kosten en interessen, verplicht zorg te dragen voor de benodigde ruimten en faciliteiten die naar het oordeel van verkoopster noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

Artikel 11 OVERMACHT

 1. Verkoopster is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
  1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden welke van dien aard zijn dat de uitvoering van een overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of oneven­redig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van verkoopster kan worden gevergd.
  1. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan:
 2. oorlog, internationaal conflict, invasie, agressie van een vijandelijke mogendheid en daarmee vergelijkbare situaties;
 3. opstand, terrorisme, revolutie, rebellie, burgeroorlog of optreden van militaire of paramilitaire troepen of volksmilities en daarmee vergelijkbare situaties;
 4. rellen, oproer, ordeverstoring, werkstakingen en uitsluitingen door  personeel van verkoopster of door verkoopster ingeschakelde derden en daarmee vergelijkbare situaties;
 5. incident met oorlogsmunitie, explosief materiaal, ioniserende straling of besmetting met radio-activiteit, voor zover dit niet het gevolg is van het gebruik door verkoopster van zulke munitie, explosieven, straling of radioactiviteit en daarmee vergelijkbare situaties;
 6. natuurramp zoals aardbeving, overstroming, orkaan, tyfoon, blikseminslag, vulkaanactiviteit of epidemie en daarmee vergelijkbare situaties;
 7. overheidsmaatregelen en daarmee vergelijkbare situaties;
 8. belemmeringen door derden en daarmee vergelijkbare situaties;
 9. transportmoeilijkheden (haven, truck en vliegtuigproblemen), waaronder vertragingen aan landgrenzen en daarmee vergelijkbare situaties;
 10. door onvoorziene technische complicaties en daarmee vergelijkbare situaties;
 11. kwalitatieve afkeuring door verkoopster van de te leveren producten;
 12. stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden;
 13. de omstandigheid dat verkoopster een prestatie van een derde, die van be­lang is in verband met de door verkoopster te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt en daarmee vergelijkbare situaties.
  1. Verkoopster zal koper binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de omstandigheden die overmacht opleveren, schriftelijk en onder opgave van redenen informeren over zijn beroep op overmacht. De in de vorige zin bedoelde mededeling zal in ieder geval mede inhouden (1) welke verplichtingen verkoopster als gevolg van de overmacht niet kan nakomen, en (2) hoe lang de overmachtssituatie naar de verwachting van verkoopster zal voortduren.
  1. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft voortgeduurd, heeft verkoopster het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang door ontbinding te beëindigen. Koper is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
  1. Koper heeft nimmer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij (1) koper kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is, en (2) bovendien de overmachtsituatie naar het zich laat aanzien niet alsnog binnen afzienbare tijd (30 dagen) zal eindigen. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) dagen na het verstrijken van de in lid 5 bedoelde periode plaats te vinden. Koper dient in dat geval de schade van verkoopster als gevolg van de ontbinding te vergoeden.
  1. Gedurende overmachtssituatie zal verkoopster alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de overmacht wordt beëindigd, dan wel om de nadelige gevolgen daarvan voor koper zoveel mogelijk te beperken. Verkoopster zal koper informeren over de in de vorige zin bedoelde maatregelen.
  1. Zodra de overmachtssituatie is geëindigd, zal verkoopster koper daarvan informeren. Daarbij zal verkoopster in ieder geval vermelden wanneer zij de leveringen zal hervatten.
  1. Indien verkoopster bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het hier een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 RISICO

 1. Tenzij verkoopster schriftelijk anders heeft verklaard, is het risico van de producten en uitgevoerde diensten c.q. werkzaamheden, voor rekening van koper vanaf het moment van de overhandiging van de producten aan koper c.q. het moment van oplevering van de diensten c.q. werkzaamheden, of van aanlevering van de producten op de plaats van bestemming, conform hierboven onder artikel 10 is uiteengezet.
  1. Indien buiten de schuld van verkoopster de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de producten voor rekening en risico van de koper opgeslagen.
  1. Indien koper achterstallig is in het betalen van enige termijn, is verkoopster gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan en de (af/op)levering producten dan wel diensten c.q. werkzaamheden uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten, uitgebrachte adviezen, of bij de werkzaamheden aangevoerde en verwerkte materialen blijven het eigendom van verkoopster totdat de koper volledig aan zijn betalingsverplichtingen, die van meerwerk, extra-kosten en tussentijdse prijsverhogingen daaronder begrepen, zal hebben voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid is gesteld.
  1. Koper is, zolang hij bovenstaande betalingsverplichtingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door verkoopster geleverde producten, adviezen of materialen ten behoeve van derden een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen, dan wel deze producten te belenen of te verhuren of op welke wijze of titel dan ook uit zijn macht te brengen behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. In geval van beslag op de geleverde producten door een derde, uit welken hoofde ook, is koper gehouden verkoopster hierover onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
  1. Het is koper toegestaan om, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, de producten binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken, te bewerken c.q. door te verkopen, met dien verstande dat, totdat koper de producten volledig heeft betaald, verkoopster in de rechten treedt van koper jegens diens afnemer(s). Onder voormelde rechten zijn uitdrukkelijk begrepen alle vorderingen op deze afnemers. Koper draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan verkoopster over, welke overdracht verkoopster reeds nu, voor alsdan, aanvaardt.
  1. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkoopster gerechtigd afgeleverde producten of materialen dan wel opgeleverde adviezen waarop het in het eerste lid van dit artikel bedoelde eigendoms­voorbehoud rust bij koper of derde(n) weg te (doen) halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15% van het door hem verschuldigde (factuur)bedrag per dag of gedeelte daarvan.
  1. Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoopster:
 2. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en materialen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage aan verkoopster te geven;
 3. alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en materialen te verpanden aan verkoopster conform artikel 3:239 BW of enige andere toepasselijke wetgeving;
 4. de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van de onder eigendoms­voorbehoud geleverde producten en materialen te verpanden aan verkoopster conform artikel 3:239 BW of enige andere toepasselijke wetgeving;
 5. onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door verkoopster onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten en materialen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij terzake van die doorlevering jegens die derde heeft verkregen.
  1. Indien koper na sommatie van verkoopster in gebreke blijft medewerking te verlenen als bedoeld in lid 5 hiervoor, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van 25% van de openstaande vordering op koper, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van 5% van de openstaande vordering voor iedere daarop volgende dag gedurende welke het verzuim van koper voortduurt, onverminderd de overige rechten van verkoopster.

Artikel 14 BETALING

 1. Alle betalingen vóór of bij elke deelleverantie (dan wel bij aflevering van het gerepareerde en/of veranderende product of dienst) moeten, zonder enige aftrekkorting of schuldvergelijking, geschieden ten kantore van verkoopster, hetzij contant, hetzij door middel van gegarandeerde bankcheques, of op een door verkoopster aan te wijzen (derden)rekening.
  1. Verkoopster behoudt zich het recht voor, indien dit om welke reden dan ook gewenst is, vooruitbetaling, een Letter of Credit, dan wel onmiddellijke betaling in contanten te verlangen, alvorens tot levering of tot verdere levering, uitvoering van de reparatie en/of verandering dan wel uitvoering van diensten c.q. werkzaamheden over te gaan. Zekerheden dienen verstrekt te worden door een met goede naam en faam bekendstaande bank en conform de op de betreffende zekerheid toepasselijke uniforme regels van de International Chamber of Commerce (ICC) te Parijs (zoals de “ICC Uniform Rules for Demand Guarantees” en de “ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits”). Indien koper hiermede in gebreke blijft, heeft verkoopster aan haar leveringsplicht respectievelijk prestatieplicht voldaan, door de producten dan wel diensten c.q. werkzaamheden tegen gelijktijdige betaling aan koper aan te bieden, respectievelijk deze terug te geven voor zover het betreft een niet uitgevoerde en niet aangevangen opdracht tot reparatie en/of verandering.
  1. Een girale betaling is pas voltooid, als het verschuldigde is bijgeschreven op de rekening van de verkoopster.
  1. Indien koper enige termijn niet uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de vervaldag betaalt, is deze in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling daarvoor is vereist.
  1. Alle verschuldigde bedragen en tarieven zullen jaarlijks geïndexeerd kunnen worden op basis van de toename van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie, alle huishoudens , zoals gepubliceerd door het CBS (2006=100). Verkoopster behoudt zich ook het recht voor van jaarlijkse wijzigingen van haar tarieven.

Artikel l5 GARANTIE
Verkoopster garandeert:

 1. Dat het product volledig en geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is, indien de bestemming haar medegedeeld is of uit de aard van het product voortvloeit.
  1. Dat het product geheel in overeenstemming is met de eisen vervat in de overeenkomst en/of offerte, de specificaties, tekeningen, maten, hoeveelheden en/of andere door verkoopster verstrekte documenten, onverminderd het eerder bepaalde onder artikel 5.4 en onverminderd het hieronder bepaald onder artikel 15.5.
  1. Dat het product van goede kwaliteit is en vrij van ontwerp-, uitvoerings- en/of materiaalfouten. Overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden worden bovendien door verkoopster uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is echter nimmer sprake.
  1. Dat het product dan wel de dienst c.q. werkzaamheden tenminste voldoet aan de terzake geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften.
  1. Verkoopster geeft uitdrukkelijk geen garantie op kunststoffen en glazen onderdelen.
  1. Indien in de opdracht wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- en /of andere voorschriften, die niet zijn bijgevoegd, dan wordt koper geacht deze te kennen, tenzij hij verkoopster onverwijld hiervan in kennis stelt. Verkoopster zal dan zorgdragen voor toezending van die voorschriften.
  1. De door verkoopster geleverde producten, dan wel aan producten verrichte reparaties of daaraan aangebrachte wijzigingen, al of niet onder bijlevering van materialen, worden slechts gegarandeerd overeenkomstig een door verkoopster te verstrekken garantieverklaring, alsmede voorzover haar leverancier op zijn beurt vrijwillig bereid is verkoopster te vergoeden onder de verstrekte garantiebepaling.
  1. Zaken van derden worden uitsluitend geleverd onder de garantiebepalingen van de desbetreffende derden, die verkoopster op het eerste verzoek aan koper zal verstrekken.
  1. Alle aanspraken op een eventuele garantie vervallen wanneer koper, zonder toestemming van verkoopster, de geleverde producten bewerkt of verwerkt of daarin wijzigingen aanbrengt dan wel de geleverde producten op onoordeelkundige wijze gebruikt of laat gebruiken.

Artikel 16 RECLAME

 1. Eventuele reclames dienen binnen acht (8) dagen na levering dan wel oplevering schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van verkoopster te worden gebracht, na het verstrijken van welke termijn zij niet meer in behandeling worden genomen.
  1. Ingeval van retourzending zonder medewerking van verkoopster, zal koper niet bevoegd zijn, zijn betalingsverplichting op te schorten en geschieden zodanige retourzendingen voor rekening en risico van koper.
  1. Koper vrijwaart verkoopster tegen aanspraken van derden terzake van schade, door deze derden geleden, als gevolg van het gebruik van de door koper bij verkoopster aangeschafte producten dan wel door verkoopster uitgevoerde diensten c.q. werkzaamheden, in de meest brede zin van het woord, respectievelijk wegens handelen of nalaten van koper, diens personeel of anderen door hem bij het gebruik van het product betrokken, in de meest brede zin van het woord.
  1. Behalve wanneer verkoopster opzet of grove schuld te verwijten valt, wordt verlies van of schade bij feitelijke aflevering daarvan aan door koper van verkoopster aangeschafte producten, door koper gedragen.
  1. Indien verkoopster onderzoek door een derde naar binnen de gestelde termijn ingediende reclames noodzakelijk acht, verklaart koper zich hiermede bij voorbaat akkoord.
  1. Indien terecht gereclameerd wordt, is verkoopster uitsluitend verplicht tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde producten, dan wel de producten terug te nemen en koper te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is verkoopster gehouden tot vergoeding van andere kosten, interessen en/of schade.
  1. De bepalingen als omschreven in de voorgaande leden van dit artikel en/of als volgens de overige artikelen van deze algemene voorwaarden, ontheffen koper niet van zijn overige aansprakelijkheid conform de wet.

Artikel 17 VERZUIM         

 1. Koper is in verzuim door het enkel niet voldoen aan de in artikel 14 omschreven betalingsverplichting en op de wijze als in dat artikel nader omschreven staat, dan wel indien koper enig andere verplichting uit hoofde van de overeenkomst met verkoopster niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, onverminderd de verdere aan verkoopster toekomende rechten tot vergoeding van schade. Ingeval van betaling op termijn dan wel in diverse deelbetalingen, die tussen partijen nader zijn overeengekomen, is koper in verzuim door het enkele feit van het verlopen van één overeengekomen betalingstermijn, zonder dat ingebrekestelling nodig is.
  1. Het in verzuim zijn van koper verschaft verkoopster de bevoegdheid, zonder dat een ingebrekestelling daartoe is vereist en zonder enige gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst eenzijdig, door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan koper, voor ontbonden te verklaren en (gedeeltelijk) niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar aanspraak op voldoening van kosten, schaden en interessen.
  1. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, heeft verkoopster ingeval van verzuim het recht, te harer keuze, van koper nakoming van de aangegane overeenkomst, dan wel ontbinding daarvan, in beide gevallen met vergoeding van eventuele kosten, schaden en interessen, te verlangen.
  1. Vanaf het moment van het intreden van het verzuim als in de vorige leden staat omschreven, is koper – zonder dat daarvoor enige sommatie of ingebrekestelling is vereist – het toepasselijke wettelijke rente percentage aan verkoopster verschuldigd.
  1. Indien koper in verzuim is getreden als omschreven in lid 17.1, behoudt verkoopster haar recht het volledige bedrag aan administratieve, juridische (buitengerechtelijke en gerechtelijke) en andere kosten, gemoeid met het verkrijgen van de onbetaalde declaratie, aan koper in rekening te brengen, één en ander minimaal gelijk aan 15% van de onbetaalde declaratie.

Artikel 18 OPSCHORTING

 1. Indien verkoopster schade heeft geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van koper c.q. het plegen van een onrechtmatige daad door koper, is verkoopster gerechtigd iedere verplichting uit hoofde van de desbetreffende, eerdere of latere overeenkomsten, waarover tussen partijen geen geschillen bestaan, zonder rentevergoeding op te schorten, totdat over de schadevergoeding door de bevoegde rechter of arbiter dan wel in onderling overleg is beslist.

Artikel 19 GESCHILLEN

 1. Overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de algemene voorwaarden zelf, worden gesloten volgens Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention on International Sales of Goods 1980)
  1. Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomsten met een koper gevestigd binnen de Europese Unie (behalve in Denemarken), waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, voor zover dwingend recht zich daar niet tegen verzet. Voor zover dergelijke geschillen voortvloeien uit overeenkomsten met een koper gevestigd buiten de Europese Unie, alsmede in Denemarken, zullen deze worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitrage reglement van de “International Chamber of Commerce” (“ICC”) te Parijs (Frankrijk). De plaats van arbitrage is Utrecht en de arbitrage zal plaatsvinden in de Engelse taal. De voorzitter van het ICC benoemd naar eigen keuze één (1) of drie (3) arbiters, met dien verstande dat deze bij zijn afweging het belang van de zaak in verhouding tot de te maken arbitragekosten betrekt.

Artikel 20 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN VERKOOPSTER

 • Alle aansprakelijkheid van verkoopster jegens koper is beperkt tot de in artikel 15 en 16 omschreven verplichtingen van verkoopster.
  • Verkoopster is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door koper of derden van de producten, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor verkoopster aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garanties.
  • Verkoopster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder schade van derden, of winstderving.
  • Verkoopster is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door koper voorgeschreven constructies of materialen of door koper (of in zijn opdracht door derden) aan verkoopster, direct of indirect, geleverd materiaa1, of aandeel in het werk.
  • Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op verkoopster toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de producten dan wel diensten c.q. werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, met dien verstande dat verkoopster te allen tijde hoogstens aansprakelijk zal zijn voor een bedrag van maximaal EURO 250.000,– (zegge: tweehonderdvijftigduizend EURO) per overeenkomst.
  • Koper vrijwaart verkoopster voor alle aanspraken van derden, op grond van welke titel dan ook, opgetreden in verband met door koper aan deze derden geleverde producten, tenzij in rechte vast komt te staan dat deze aanspraken het gevolg zijn van productenaansprakelijkheid en koper bovendien aantoont dat haar terzake geen enkel verwijt treft.

Artikel 21 GEHEIMHOUDING

 • Koper is verplicht tot absolute geheimhouding ten aanzien van al het geen hem, direct dan wel indirect, uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst met verkoopster mondeling, schriftelijk en/of elektronisch ter kennis is gekomen terzake bedrijfsaangelegenheden van verkoopster, in ruimste zin van het woord, hieronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, modellen en tekeningen.
  • Bij enkel overtreding verbeurt koper jegens verkoopster een terstond opeisbare boete van EURO 10.000,–, onverminderd de rechten van verkoopster op volledige schadevergoeding.

Artikel 22 SLOTBEPALINGEN

 • Koper zal zijn rechten en de verplichtingen, die voor hem uit een met verkoopster gesloten overeenkomst voortvloeien, geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoopster.
  • Indien van deze algemene voorwaarden vertalingen worden opgesteld, zal in geval van verschil van teksten, de Nederlandse tekst bindend zijn.
  • Verkoopster is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding, behalve ten aanzien van vóór die datum gesloten overeenkomsten. Verkoopster zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking, zodra haar de wijziging is meegedeeld of kenbaar is geworden, behalve ten aanzien van vóór die datum gesloten overeenkomsten.
  • Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Sola B.V. en van de besloten vennootschap Sola Airline Cutlery B.V.”.

September 2011